Kom ook werken bij ActiveView, check onze vacatures!

Privacy policy

Dit is de Privacy policy van ActiveView Automatisering (KvK.nr 23088275) een besloten vennootschap gevestigd in Alblasserdam, hierna genaamd ActiveView.
1. Hoe gaan wij om met je persoonsgegevensActiveView gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan geldende (privacy)wetgeving.
1.1 Wanneer verwerken wij je persoonsgegevens?Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ActiveView van je verwerkt als je organisatie klant is, als je onze website bezoekt of onze apps gebruikt of wanneer je contact met ons opneemt. Deze verklaring is ook van toepassing in situaties waarin je bijvoorbeeld een aanvraag voor een product of dienst hebt ingediend, maar geen klant bent geworden.
2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?Wanneer je contact zoekt met ActiveView, of je organisatie een contract aangaat met ActiveView, vragen wij om je persoonsgegevens. Deze gegevens verstrek jij of jouw organisatie aan ons via de website, e-mail of telefoon.
2.1 NAW gegevensWelke gegevens we van je verwerken is afhankelijk van het contact dat we met je hebben:
Als je informatie bij ons opvraagt, vragen wij je contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan je kunnen sturen. Deze informatie gebruiken wij ook voor het versturen van commerciële of informatieve uitingen.Als je contactpersoon wordt, hebben wij in ieder geval je naam, geslacht, functie, telefoonnummer en emailadres nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met jou of je organisatie hebben. Deze informatie wordt ook gebruikt voor het versturen van commerciële of informatieve uitingen.Als je medewerker bent van een organisatie die klant is bij ons, hebben wij in ieder geval je naam, geslacht, functie, emailadres en telefoonnummer nodig. Deze informatie gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst die we met uw organisatie hebben.
2.2 Gegevens over je contacten met onsWij verwerken gegevens over het contact dat je met ons had om te kunnen zien:
Onderwerp van het contact (product, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie).Contactmoment en met wieWijze van contact (via telefoon, post, chat, onze website, e-mail, nieuwsbrief, app, contactpersoon).We gebruiken deze gegevens om:
Terug te lezen waar we eerder met je contact over hebben gehad en zo jou en je organisatie in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
3. Hoe komen wij aan je gegevensIn de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van jou of je organisatie. 
Wij leggen geen gegevens vast over je bezoek aan onze website. We plaatsen dus geen tracking- en marketingcookies (zie ons cookiebeleid) en verwerken geen IP adressen.
4. Waarom verwerken wij je gegevensDoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
4.1 De uitvoering van onze dienstverleningWe gebruiken je gegevens om de producten en diensten te kunnen leveren die je organisatie bij ons afneemt. We gebruiken de informatie om contact met je op te nemen en u of je organisatie te informeren over de dienstverlening. Daarnaast gebruiken wij je informatie om je van dienst te kunnen zijn vanuit onze servicedesk en/of om projectwerkzaamheden uit te kunnen voeren. 
5. Wat is de rechtsgrond om je persoonsgegevens te gebruikenWij verwerken je persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:
(a) Je hebt toestemming gegeven.Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kan je je toestemming te allen tijde weer intrekken. Je kan dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. In onze nieuwsbrieven vermelden we onderaan onze contactgegevens.(b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.(c) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.(d) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
6. Hoe beveiligen we je gegevensWij gaan zorgvuldig om met je gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. We besteden veel aandacht aan een optimale beveiliging van onze systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Onze processen zijn zo ingeregeld dat alleen die medewerkers die toegang moeten hebben tot bepaalde systemen, daarvoor toegang krijgen.
6.1 Technische en organisatorische maatregelenWe hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken, te versleutelen en misbruik te voorkomen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen voor voldoende kennis op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 
7. Hoe lang bewaren we je gegevensWij bewaren je gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf op basis van wet- en regelgeving bepaald hoe lang wij je gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnen beleid opgesteld:
Voor- en achternaam, reden: factureren, wettelijke termijn: 7 jaarAdresgegevens, reden: factureren, wettelijke termijn: 7 jaarTelefoonnummer, reden: contact over diensten of offerte, termijn: tot opzegging betrokkeneBankrekeningnummer, reden: factureren, wettelijke termijn: 7 jaarKvK nummer, reden: factureren, wettelijke termijn: 7 jaarBTW nummer, reden: factureren, wettelijke termijn: 7 jaarEmail adres, reden: contact over diensten of offerte, termijn: maximaal 7 jaarLocatiegegevens, reden: websitebezoek uit welk land, termijn: oneindig (bevat niet-herleidbare informatie, verzameld door website-platform)Identiteitsbewijs, reden: uitoefenen van jouw rechten als betrokkene, termijn: tot nadere vaststelling van identiteit. Daarna wordt jouw opgestuurde kopie identiteitsbewijs vernietigd.
8. Met wie delen we je gegevensWe verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van ActiveView.
8.1 De overheidSoms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, Politie, Justitie of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
8.2 Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerkenDaarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de onze dienstverlening. Bijvoorbeeld een administratiekantoor, expertisebureau of marketingbureau, Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen.
8.3 Partners en leveranciersOp het moment dat je door uw organisatie bent aangewezen als contactpersoon, kan het zijn dat wij je informatie delen met onze partners en leveranciers, zoals Microsoft, ESET en HPE. Wij delen alleen de strikt noodzakelijke informatie zoals je naam. Het kan voorkomen dat onze partners de gegevens gebruiken om contact met je te zoeken. Dit kan alleen als dit bijdraagt aan de dienstverlening die ActiveView aan je organisatie levert. 
8.4 Derden partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)Je gegevens worden veelal verwerkt binnen de EER. Als we gegevens delen met een dienstverlener die gevestigd is in een land buiten de EER, of wanneer persoonsgegevens buiten de EER verwerkt worden, dan doen we dat alleen met toestemming van de verantwoordelijke en maken we daarmee afspraken zodat we ons altijd houden aan de regels die daarvoor zijn afgesproken in de Europese Economische Ruimte. Wij maken dan vaak gebruik van de Standard Clauses; dat is een door de Europese Unie goedgekeurd model waarin is overeengekomen dat er sprake is van een voldoende beschermingsniveau voor het beveiligen van persoonsgegevens.
9. Wat zijn je rechten9.1 Gegevens inzien of verbeteren (inzage en rectificatie)Je hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen.
Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van je identiteitsbewijs* om je te identificeren.
Binnen vier weken ontvang je een reactie van ons.
In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om specifieke informatie niet direct te verstrekken, bijvoorbeeld als we het verstandiger vinden dat je organisatie een toelichting geeft. In een dergelijk geval geven we bij je aan hoe de informatie wel gedeeld of opgevraagd kan worden.
9.1.1 *IdentiteitsbewijsBij het verstrekken van een kopie van je identiteitsbewijs via een versleutelde email moet je je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens uit te oefenen.
9.2 Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;Je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;Je persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan je verzoek te voldoen en je gegevens niet te wissen als je verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de uitoefening van de dienstverlening zoals is overeengekomen met je organisatie. Als wij niet voldoen aan je verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij je over de redenen waarom wij niet aan je verzoek zullen voldoen.
9.3 Beperking van de verwerkingAls je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kan je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens voor een bepaalde tijd niet door ons worden verwerkt.
9.4 Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van je toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om je in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.
9.5 Recht van bezwaarJe hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij je gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de uitoefening van de dienstverlening zoals is overeengekomen met je organisatie.
9.6 Afmelden voor persoonlijke aanbiedingenJe hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze producten en diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid. 
10. Email en social media10.1 EmailVoordat wij via email met je communiceren vragen wij je toestemming daarvoor, tenzij je deze toestemming al eerder gegeven hebt. Je kan altijd een gegeven toestemming intrekken.
10.2 Social MediaJe kan er voor kiezen om met ons contact op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Als je ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij de gegevens die je via deze kanalen aan ons verstrekt in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in je social-mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om je contactgegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.
Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is je eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden je aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij je persoonsgegevens verwerken.
11. ToezichtEen aantal instanties houdt toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken:
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP); houdt toezicht op de naleving van de AVGDe Autoriteit Consument & Markt (ACM); houdt toezicht op de naleving van de Wet op de Telecommunicatie (onder andere cookies en direct marketing)De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van ActiveView (zie hieronder voor contactgegevens)
12. Aanpassing van de privacyverklaringDe privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites.
13. Vragen of klachten?Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met onze FG opnemen via .ln.weivevitca%40ytiruces Heb je klachten over privacy dan kan je contact met onze FG opnemen via .ln.weivevitca%40ytiruces Ook kan je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, tel. 0900-2001201.
Deze Privacy policy is voor het laatst aangepast op 19 juli 2021.